منو دسترسی
0%
آئین نامه و شرایط عضویت

ماده یک: کلیات

منطبق بر ماده 6 و بند 7-1-6 اساسنامه، شرایط عضویت اعضا در کانون براساس آیین­نامه موجود و تصمیمات شورای­عالی و مجمع عمومی خواهد بود.

بر این اساس و بر مبنای بند 13-5 اساسنامه میزان حق عضویت سالانه به پیشنهاد شورای عالی در هر سال به مجمع عمومی عادی پیشنهاد شده و مصوب میگردد.

ماده دوم: شرایط عضویت اعضای حقیقی

سه نوع عضویت برای اعضای حقیقی تعریف شده است:

الف- اعضای اصلی

شرایط عضویت اعضای اصلی کانون در بند 7-1 اساسنامه آمده است. مطابق تبصره ذیل ماده 7 اساسنامه پرداخت حق عضویت­های سالانه اعضای اصلی کانون، جهت احراز شرایط عضو منظم الزامی می‌باشد.

در مجامع عمومی اعضایی حق رای دارند که حق عضویت دو سال آخر خود را پرداخت کرده و چنانچه بدهی حق عضویت بیش از دوسال داشته باشند، ترتیب تسویه سالهای قبل از آن را با توافق هیأت مدیره مشخص کرده باشند. به منظور ایجاد تسهیلات برای شرکت در مجامع عمومی، اعضاء می­توانند بدهی سالهای قبل خود را در هنگام تشکیل مجمع نیز پرداخت کنند.

هریک از اعضاء در صورت تمایل میتوانند حق عضویت هر چند سال آینده را بر مبنای حق عضویت در تاریخ پرداخت به صورت یکجا پرداخت نمایند. اعتبار کارت عضویت این اعضا بر مبنای حق عضویت پرداخت شده مشخص می‌گردد.

اعضای اصلی مادام العمر

هریک از اعضای حقیقی که کمک مالی شایان توجهی به کانون کرده باشد (حداقل 40 برابر حق عضویت سالانه اعضای اصلی)، به تصویب هیأت مدیره به عنوان عضو اصلی مادام العمر کانون شناخته شده و از آن پس از پرداخت حق عضویت معاف خواهد بود. جهت این اعضا، کارت عضویت مادام العمر صادر می­گردد.

ب- اعضای افتخاری

شرایط عضویت اعضای افتخاری کانون در بند 7-3 اساسنامه آمده است.

اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ج- اعضای وابسته

شرایط عضویت اعضای وابسته کانون در بند 7-2 اساسنامه آمده است.

 

 

اعضای وابسته دانشجو

دانشجویانی که به عنوان عضو وابسته کانون پذیرفته میشوند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر و یا کارت دانشجویی از پرداخت حق عضویت معاف هستند. این اعضا لازم است هرسال عضویت خود را تجدید نمایند و مهلت ارائه گواهی جدید و تجدید عضویت تا پایان آذرماه هرسال می‌باشد. چنانچه شخصی به عنوان عضو پذیرفته شد و پس از مدتی مجددا در دانشکده فنی مشغول به تحصیل شود،کماکان به عنوان عضو اصلی شناخته میشود.

اعضای وابسته

مطابق تبصره ذیل بند 7-2-2 اساسنامه ، افرادی که تجربه فنی و سوابق کاری قابل توجه در زمینه های فنی و مهندسی را دارا هستند، ولی فاقد مدرک تحصیلی قابل پذیرش به عنون عضو اصلی میباشند، میتوانند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی به عنوان عضو وابسته پذیرفته شوند.

اعضای هیات علمی دانشکده فنی که دانش آموخته دانشکده فنی نیستند، از مصادیق احراز عضویت وابسته میباشند. حق عضویت اعضای وابسته غیر دانشجو، مشابه حق عضویت اعضای اصلی است.

ماده سه:شرایط عضویت اعضای حقوقی

مطابق بند 7-2-3  اساسنامه، شخصیت های حقوقی فنی میتوانند با ارائه درخواست و در صورت تایید به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای‌عالی به عنوان عضو وابسته کانون پذیرفته شوند.

مصداق احراز عضویت حقوقی به تشخیص هیات مدیره میتواند موارد زیر باشد:

یکی از اعضای اصلی کانون عضو هیات مدیره شخصیت حقوقی باشد.

زمینه فعالیت اصلی مرتبط با گرایش های فنی، مهندسی و اقتصادی باشد.

توسط دو عضو حقوقی کانون معرفی شده باشد.

اعضای حقوقی پس از پذیرش موظف به پرداخت ورودیه هستند. ورودیه در ابتدا هر سال از طرف شورای‌عالی به مجمع عادی پیشنهاد شده و مصوب میگردد.

طبقه بندی اعضا حقوقی به شرح زیر است:

- عضو برنز                           حق عضویت حقوقی معادل 25برابر حق عضویت عضو اصلی

- عضو نقره                          حق عضویت حقوقی معادل 50 برابر حق عضویت عضو اصلی

- عضو طلا                          حق عضویت حقوقی معادل 100برابر حق عضویت عضو اصلی

- عضو الماس                       حق عضویت حقوقی معادل 250 برابر حق عضویت عضو اصلی

ماده چهار:حوزه شمول

این آیین نامه توسط هیات مدیره تدوین و در چهار ماده به شورای‌عالی کانون پیشنهاد شد  و در تاریخ 29/11/1394 به تصویب شورای‌عالی رسیده و لازم الاجرا میباشد.

شرایط عضویت در کانون در اساسنامه به صورت ذیل تصویب شده است:

 

ماده 6 - نوع عضويت: کانون داراي سه نوع عضو خواهدبود عضو اصلي، عضو وابسته و عضو افتخاري. هر يک از اين اعضا بسته به نوع عضويت حايز شرايط مربوط، به ترتيب مندرج در ماده 7 ميباشد.
 
ماده7 - شرايط عضويت:
7-1- شرايط عضويت اعضاي اصلي
7-1-1- تکميل فرم پرسشنامه درخواست عضويت.
7-1-2- دارابودن دانشنامه مهندسي در يکي از مدارج ليسانس، فوق ليسانس و دکترا از دانشکده فني دانشگاه تهران
7-1-3- پذيرفتن مفاد اساسنامه کانون
7-1-4- عدم وابستگي به سازمانها يا تشکيلات غيرقانوني
7-1-5- محروم نبودن از حقوق اجتماعي
7-1-6- پرداخت وروديه و تعهد پرداخت حق عضويت طبق آيين نامه مربوط
تبصره: هر عضو اصلي کانون که تا تاريخ تشکيل مجمع عمومي حق عضويت هاي سالانه خود را از زمان عضويت پرداخته باشد، عضو منظم ناميده ميشود. در جلسات مجمع عمومي کانون فقط اعضاي منظم حق راي دارند.
7-2- شرايط عضويت اعضاي وابسته
7-2-1- تکميل فرم پرسشنامه درخواست عضويت
7-2-2- اشتغال به تحصيل در يکي از رشته هاي دانشکده فني دانشگاه تهران.
تبصره 1- کساني که داراي تجربه فني و سوابق کاري قابل توجه در زمينه هاي فني و مهندسي بوده ولي فاقد مدرک تحصيلي قابل پذيرش بعنوان عضو اصلي هستند نيز مي توانند بنا به پيشنهاد هيئت‌ مديره و تصويب شوراي‌عالي به عنوان عضو وابسته کانون پذيرفته شوند.
تبصره 2- اعضاي وابسته ميتوانند در کليه برنامه هاي اجتماعي، رفاهي، فرهنگي و کارآموزي کانون شرکت نمايند.
7-2-3- شخصيت هاي حقوقي فني ميتوانند به پيشنهاد هيئت ‌مديره و تصويب شوراي‌عالي به عنوان عضو وابسته کانون پذيرفته شوند.
7-3- شرايط عضويت اعضاي افتخاري مهندسان برجسته و چهره هاي شناخته شده و ممتاز ايراني و شخصيتهاي علمي دانشگاههاي معتبر داخلي يا خارجي، که تمايل به همکاري با کانون دارند، ميتوانند بنابه پيشنهاد هيئت ‌مديره و تصويب شوراي‌عالي، به عضويت افتخاري کانون پذيرفته شوند.
تبصره: عضويت افتخاري اين افراد نبايد مغاير با قوانين و مقررات جاري کشور باشد.
 
ماده 8- خاتمه عضويت:
عضويت در کانون در موارد زيرخاتمه مي يابد:
8-1- استعفاي کتبي عضو
8-2- لغو عضويت توسط شوراي‌عالي بر اساس پيشنهاد هيئت‌مديره به دليل عدم رعايت شئون و حيثيت مهندسي
8-3- فوت عضو.
8-4- عدم پرداخت حق عضويت به مدت سه سال متوالي.
تبصره: در فاصله زماني پيشنهاد لغو عضويت فرد مزبور توسط هيئت‌مديره و تصميم گيري شوراي‌عالي، عضويت وي به حال تعليق درآمده و از حق رأي در ارکان کانون محروم خواهدبود.