}
شنبه ، 31 فرورديـن ، 98
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

آیین نامه حق عضویت کانون

این آئین‌نامه به موجب بند 19-4 از ماده 19 اساسنامه کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران تهیه شده و به تصویب شورای‌عالی می‌رسد، چگونگی تعیین و پرداخت حق عضویت کانون را مشخص می نماید.

 

ماده 1: اعضای اصلی

حق عضویت سالانه اعضای اصلی هر سال به پیشنهاد شورای‌عالی و با تصویب مجمع عمومی عادی سالانه تعیین می شود. منظور از سال ، یکسال خورشیدی تقویمی می باشد. فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی در هر یک از مقاطع تحصیلی، در صورت تقاضای عضویت در سال فراغت از تحصیل و سال بعد از آن، از پرداخت حق عضویت معاف بوده و پس از آن مدت سه سال می توانند، حق عضویت را برمبنای نیم بها پرداخت کنند.

در مجامع عمومی اعضایی حق رای دارند که حق عضویت دو سال آخر خود را پرداخت کرده و چنانچه بدهی حق عضویت بیش از دو سال داشته باشند ترتیب تسویه سالهای قبل از آن را با توافق هیئت مدیره مشخص کرده باشند. به منظور ایجاد تسهیلات برای شرکت در مجامع عمومی، اعضاء می توانند بدهی سالهای قبل خود را در هنگام تشکیل مجمع نیز پرداخت کنند. افرادی که تازه درخواست عضویت می کنند، همراه با تسلیم فرم درخواست عضویت باید حق عضویت آن سال را بر حسب تعداد ماههای باقی مانده سال نسبت به تاریخ شروع عضویت، پرداخت نمایند. کسر ماه، یک ماه محسوب می شود. هر یک از اعضاء در صورت تمایل می توانند حق عضویت هر چند سال آینده را بر مبنای حق عضویت در تاریخ پرداخت بصورت یکجا پرداخت نمایند.

 

ماده 2: اعضای اصلی مادام العمر

هر یک از اعضاء که کمک مالی شایان توجهی به کانون کرده باشد، به تصویب شورای عالی بعنوان عضو اصلی مادام العمر کانون شناخته شده و از آن پس از پرداخت حق عضویت معاف خواهد بود.

 

ماده 3: اعضای افتخاری

اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

 

ماده 4: اعضای وابسته دانشجو

دانشجویان دانشکده فنی که به عنوان عضو وابسته کانون پذیرفته می شوند با ارائه کارت تحصیلی معتبر از پرداخت حق عضویت معاف هستند، این اعضاء لازم است هر سال عضویت خود را تجدید نمایند و مهلت ارائه کارت تحصیلی و تجدید عضویت تا پایان آذرماه هرسال می باشد. چنانچه شخصی به عنوان عضو اصلی کانون ثبت نام نموده و پس از مدتی مجدداً در مقاطع بعدی مشغول به تحصیل شود به عنوان عضو دانشجو شناخته نخواهدشد.

 

ماده 5: اعضای وابسته حقیقی (غیردانشجو)

حق عضویت اعضای وابسته حقیقی (غیردانشجو) معادل حق عضویت اعضای اصلی است.

 

ماده 6: اعضای وابسته حقوقی

حق عضویت سالانه اشخاص حقوقی که به عنوان عضو وابسته کانون پذیرفته می‌شوند هر سال به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب شورای عالی تعیین می‌شود.

 

ماده 7: تصویب آیین نامه

این آیین نامه در جلسه مورخ 28/7/1379 به تصویب شورای عالی کانون رسید.

 

 

دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
bottomPane