}
شنبه ، 31 فرورديـن ، 98
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

شوراي عالي

1.

مهندس ميرعليرضا مهنا

2.

دکتر اورنگ فرزانه

3.

دکتر پرويز جبه دار مارالاني (نايب رئيس اول )

4.

دکتر مرتضي زاهدي (نايب رئيس دوم )

5.

دکتر محمدهادي نژاد حسينيان ( رئيس )

6.

مهندس محمد عطارديان

7.

مهندس علي اکبر معين فر

8.

مهندس اسماعيل مسگر پور طوسي

9.

مهندس افسانه صدر

10.

مهندس عليرضا عالم زاده ( منشي )

11.

مهندس محمدرضا محمد آبادي کمره اي

12.

مهندس طهماسب مظاهري خورزني

13.

مهندس مصطفي کتيرايي

14.

مهندس محمدرضا انصاري

15.

مهندس علي يزداني

16.

مهندس هرمز ناصرنيا

17.

مهندس عباس موسوي رهپيما

18.

مهندس روزبه صالح آبادي

19.

مهندس سيد جعفر سيد احمديان

20.

مهندس حميدرضا فريدوني

21.

مهندس محمدحسين ايرانمنش

22.

دکتر محمود کمره

23.

مهندس محمدحسين فتاپور

24.

مهندس محمد جعفري

25.

مهندس محمد خيرخواه ثابت قدم

26.

دکتر محمد حامد امام جمعه زاده ( علي البدل )

27.

دکتر عباس احمد آخوندي ( علي البدل )

28.

دکتر بهروز گتميري ( علي البدل )

29.

مهندس پرويز هاشم زاده اهرنجاني ( علي البدل )

30.

دکتر غلامرضا منوچهري اردستاني  (علي البدل )

 

هيات مديره

1.

مهندس محمد عطارديان ( رئيس )

2.

مهندس مير عليرضا مهنا ( دبير کانون )

3.

مهندس اسماعيل مسگر پور طوسي ( خزانه دار )

4.

مهندس محمد جعفري (منشي )

5.

مهندس روزبه صالح آبادي

6.

مهندس محمدرضا محمد آبادي کمره اي ( نايب رئيس )

7.

مهندس علي يزداني

8.

مهندس سيروس پشوتن  (علي البدل )

9.

مهندس محمد خيرخواه ثابت قدم ( علي البدل )

 

هيات بازرسان

1.

مهندس فرزان رفيعا 

2.

مهندس سيد علي ميرپور

3.

مهندس علي اکبر سرمد

4.

هوشنگ فرشيد  (علي البدل )

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

bottomPane