}
شنبه ، 31 فرورديـن ، 98
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

شوراي عالي

1.

دکتر مهدي قاليبافيان

2.

دکتر مرتضي زاهدي

3.

مهندس علي اکبر معين فر 

4.

مهندس حسن مولوي تبريزي

5.

مهندس محمدرضا انصاري

6.

6-مهندس مصطفي کتيرايي  (نايب رئيس اول )

7.

دکتر پرويز جبه دار مارالاني

8.

مهندس رضا کيانزاد

9.

مهندس بيژن نامدار زنگنه (رئيس )

10.

مهندس عزت اله سحابي

11.

مهندس سيد محمد غرضي

12.

مهندس سيد محمد جعفري

13.

مهندس محمدحسين فتاپور

14.

مهندس محمد مهدي خليلي ( نايب رئيس دوم  )

15.

مهندس محمد عطارديان  (نايب رئيس دوم  )

16.

مهندس مير عليرضا مهنا

17.

مهندس عباس احمد آخوندي  (نايب رئيس اول  )

18.

دکتر رامز وقار

19.

مهندس افسانه صدر

20.

مهندس محمد حامد امام جمعه زاده

21.

مهندس عليرضا امين وزيري

22.

مهندس محمدحسن شهلا

23.

مهندس باقر ابطحي

24.

مهندس احمد افطسي

25.

مهندس هرمز ناصر نيا ( منشي )

26.

دکتر عسگر هورفر  (علي البدل)

27.

دکتر بهروز گتميري  (علي البدل )

28.

مهندس محسن بهرام غفاري  (علي البدل)

29.

مهندس بهزاد محقق حضرتي (علي البدل )

30.

مهندس طهماسب مظاهري  خورزني (علي البدل )

 

هيات مديره

1.

دکتر مرتضي زاهدي (دبير کانون )

2.

مهندس رضا کيانزاد (رئيس )

3.

مهندس محمد عطارديان (نايب رئيس )

4.

مهندس محمد جعفري (منشي )

5.

مهندس محمد حامد امام جمعه زاده

6.

مهندس اسماعيل مسگرپور طوسي ( خزانه دار )

7.

مهندس هرمز ناصر نيا

8.

مهندس باقر ابطحي (علي البدل )

 

هيات بازرسان

1.

دکتر اورنگ فرزانه

2.

مهندس فرزان رفيعا

3.

مهندس ناصر يزداني 

4.

مهندس عليرضا عالم زاده (علي البدل )

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

bottomPane