}
شنبه ، 31 فرورديـن ، 98
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

شوراي عالي

1.

 دکتر محمد هادي نژاد حسينيان (رئيس )

2.

 دکتر مهدي قاليبافيان

3.

 مهندس حسن مولوي تبريزي

4.

 مهندس علي اکبر معين فر

5.

 دکتر پرويز جبه دار مارالاني

6.

 دکتر مرتضي زاهدي

7.

 دکتر محمد تقي بانکي (نايب رئيس اول )

8.

 مهندس غلامرضا زهري

9.

 مهندس محمد مهدي خليلي (نايب رئيس دوم )

10.

  مهندس محمدرضا انصاري

11.

  مهندس مصطفي کتيرايي

12.

  مهندس محمدحسين فتاپور

13.

  مهندس سيد محمد غرضي

14.

  مهندس بيژن نامدار زنگنه

15.

  مهندس عباس احمد آخوندي

16.

  مهندس سوسن ميرزايي (منشي )

17.

  مهندس محمدرضا حبيب زاده

18.

  مهندس ميرعليرضا مهنا

19.

  مهندس محمد جعفري

20.

  مهندس جعفر مالکي

21.

  دکتر رامز وقار

22.

  مهندس رضا کيانزاد

23.

  دکتر بهروز گتميري

24.

  مهندس حيدر قرنجيک

25.

  مهندس سيد محسن مقدس زاده

 

هيات مديره

1.

دکتر مرتضي زاهدي (دبير کانون )

2.

مهندس حسن مولوي تبريزي (رئيس )

3.

مهندس ميرعليرضا مهنا

4.

مهندس رضا کيانزاد (نايب رئيس)

5.

مهندس محمدحسين فتاپور

6.

مهندس محمد جعفري (خزانه دار )

7.

مهندس محمدرضا حبيب زاده

8.

دکتر قهرمان شمس (علي البدل )

9.

مهندس حيدر قرنجيک (علي البدل )

 

هيات بازرسان

1.

دکتر اورنگ فرزانه

2.

مهندس فرزان رفيعا

3.

مهندس ناصر يزداني  (علي البدل  )

4.

دکتر حسين نعمت الهي (علي البدل)

5.

مهندس محمد عطارديان

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

bottomPane