}
شنبه ، 31 فرورديـن ، 98
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

شوراي عالي

1.

 دکتر مهدي قاليبافيان

2.

 دکتر محمد تقي بانکي (نايب رئيس اول )

3.

 دکتر محمد هادي نژاد حسينيان (رئيس )

4.

 دکتر اورنگ فرزانه

5.

 مهندس علي اکبر معين فر

6.

 دکتر پرويز جبه دار مارالاني 

7.

 دکتر محمد رحيميان

8.

 مهندس سيد محمد غرضي

9.

 مهندس غلامرضا زهري

10.

 مهندس بيژن نامدار زنگنه

11.

 مهندس حسن مولوي تبريزي 

12.

 دکتر رامز وقار 

13.

 دکتر مرتضي زاهدي

14.

 مهندس ميرعليرضا مهنا 

15.

 دکتر محمود احمد زاده هروي 

16.

 مهندس محمد مهدي خليلي ( نايب رئيس دوم )

17.

 مهندس فرزان رفيعا (منشي )

18.

 مهندس جعفر مالکي 

19.

 مهندس مصطفي کتيرائي

20.

 مهندس حميد ميرفندرسک 

21.

 مهندس عليرضا امين وزيري 

22.

 مهندس محمد جعفري 

23.

 دکتر قهرمان شمس 

24.

 مهندس محمد حسين فتاپور

25.

 مهندس علي اصغر جلال زاده

 

هيات مديره

1.

 دکتر مرتضي زاهدي ( رئيس )

2.

 دکتر اورنگ فرزانه (دبير کانون )

3.

 مهندس محمد جعفري (منشي )

4.

 مهندس مير عليرضا مهنا

5.

 مهندس عليرضا امين وزيري

6.

 مهندس فرزان رفيعا (نايب رئيس )

7.

 مهندس محمد حسين فتاپور

8.

 مهندس جعفر مالکي

9.

 مهندس حسن مولوي تبريزي 

 

هيات بازرسان

1.

 دکتر شهرام وهداني

2.

 دکتر رضا عطار نژاد

3.

مهندس ناصر يزداني

4.

 مهندس سيد علي ميرپور (علي البدل )

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

bottomPane