}
شنبه ، 31 تــيـــر ، 96
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

 

اعضای شورای عالی، هيات مديره  و هيات بازرسان كانون در ادوار مختلف:

 

دوره اول

 

دوره دوم

 

دوره سوم

دوره چهارم

 

دوره پنجم

 

دوره ششم

 

دوره هفتم

 

دوره هشتم

 

دوره نهم

 

دوره دهم

 

دوره یازدهم

 

دوره دوازدهم

 

دوره سیزدهم

 

 

تصمیمات هیات مدیره

bottomPane