}
شنبه ، 31 فرورديـن ، 98
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

شوراي عالي

1.

مهندس مير عليرضا مهنا

2.

دکتر پرويز جبه دار مارالاني (نايب رئيس اول )

3.

مهندس علي اکبر معين فر 

4.

دکتر مرتضي زاهدي

5.

دکتر محمد هادي نژاد حسينيان (رئيس )

6.

دکتر اورنگ فرزانه

7.

مهندس بيژن نامدار زنگنه

8.

مهندس محمدرضا انصاري

9.

مهندس محمد عطارديان

10.

مهندس مصطفي کتيرايي

11.

مهندس طهماسب مظاهري خورزني

12.

مهندس افسانه صدر

13.

مهندس حبيب ا... بيطرف (نايب رئيس دوم )

14.

مهندس عليرضا عالم زاده (منشي )

15.

مهندس محمدرضا محمد آبادي کمره اي

16.

مهندس اسماعيل مسگر پور طوسي

17.

مهندس محمد حسين فتاپور

18.

مهندس روزبه صالح آبادي

19.

دکتر محمود کمره

20.

مهندس عباس موسوي رهپيما

21.

دکتر محمد شکرچي زاده

22.

دکتر محمد حامد امام جمعه زاده

23.

مهندس محمد خيرخواه ثابت قدم

24.

مهندس هرمز ناصر نيا

25.

مهندس علي يزداني

26.

مهندس محمد جعفري  ( علي البدل)

27.

دکتر عباس احمد آخوندي  ( علي البدل )

28.

دکتر علي اصغر اردکانيان  (علي البدل)

29.

مهندس رضا کيانزاد  (علي البدل )

30.

مهندس محمد حسين ايرانمنش (علي البدل )

 

هيات مديره

1.

دکتر محمود کمره ( خزان دار )

2.

مهندس ميرعليرضا مهنا ( نايب رئيس )

3.

مهندس اسماعيل مسگرپور طوسي (دبير )

4.

مهندس محمد عطارديان ( رئيس )

5.

مهندس روزبه صالح آبادي (منشي )

6.

مهندس محمدرضا محمد آبادي کمره اي

7.

مهندس محمد مهريار

8.

مهندس محمد خيرخواه ثابت قدم  (علي البدل )

9.

مهندس سهيل صيقلي ( علي البدل )

 

هيات بازرسان

1.

دکتر بهروز گتميري

2.

مهندس فرزان رفيعا

3.

مهندس منصور بديعي 

4.

مهندس سيد علي ميرپور  (علي البدل )

دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
bottomPane