}
شنبه ، 31 فرورديـن ، 98
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

شوراي عالي

1.

مهندس مير عليرضا مهنا

2.

دکتر پرويز جبه دار مارالاني (رئيس )

3.

مهندس محمد عطارديان (نايب رئيس دوم )

4.

مهندس بيژن نامدار زنگنه

5.

دکتر اورنگ فرزانه

6.

مهندس علي اکبر معين فر

7.

مهندس محمد رضا انصاري 

8.

دکتر مرتضي زاهدي ( نايب رئيس اول )

9.

دکتر محمد هادي نژاد حسينيان

10.

دکتر محمد تقي بانکي 

11.

مهندس اسماعيل مسگر پور طوسي

12.

مهندس غلامرضا زهري

13.

دکتر محمود کمره

14.

مهندس مصطفي کتيرائي

15.

دکتر بهروز گتميري

16.

مهندس افسانه صدر

17.

مهندس عباس موسوي رهپيما

18.

مهندس محمدرضا محمد آبادي کمره اي 

19.

مهندس روزبه صالح آبادي (منشي )

20.

دکتر محمد شکرچي زاده

21.

مهندس محمدحسين فتاپور

22.

مهندس هرمز ناصر نيا

23.

مهندس ساناز مهديزاده اميرسکي

24.

مهندس محمدحسين ايرانمنش

25.

مهندس علي اصغر جلال زاده فرد

26.

مهندس عليرضا عالم زاده  ( علي البدل  )

27.

مهندس علي يزداني  ( علي البدل  )

28.

مهندس محمد خيرخواه ثابت قدم  (علي البدل  )

29.

دکتر محمدحامد امام جمعه زاده  (علي البدل )

30.

مهندس محمد مهريار  (علي البدل )

 

هيات مديره

1.

 مهندس محمد عطارديان (رئيس )

2.

مهندس روزبه صالح آبادي (خزانه دار )

3.

مهندس محمدجعفر سيد احمديان ( نايب رئيس )

4.

مهندس اسماعيل مسگر پور طوسي ( دبير کانون )

5.

مهندس محمدرضا محمد آبادي کمره اي

6.

مهندس ساناز مهديزاده امير اسکي ( منشي )

7.

مهندس مير عليرضا مهنا

8.

دکتر محمود کمره (علي البدل )

9.

مهندس محمد خيرخواه ثابت قدم ( علي البدل )

 

هيات بازرسان

1.

مهندس فرزان رفيعا 

2.

مهندس سيد علي ميرپور

3.

مهندس منصور بديعي

4.

مهندس سيروس حيدري  (علي البدل )

دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
bottomPane