}
دو شنبه ، 27 اســفنـد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

دكتر مصطفی مزينی  

1352  -  1351

 دكتر اميرمنصور ميری

1357  -  1352

 دكتر عبدالله استاد حسينی

1360  -  1357

دكتر ناصر منيری

1361  -  1360

 مهندس سجاد هاشمی

1363  -  1361

 دكتر احمد فيض ديزجی

1364  -  1363

 دكتر محمد رحيميان

1368  -  1364

 دكتر رسول ميرقادری

1370  -  1368

 دكتر مجتبی شريعتی نياسر

1374 - 1370

  
دكتر محمود موسوی مشهدی

1377  -  1374

دكتر رضا فرجی دانا

1381  -  1377

دكتر محمود نيلی احمدآبادی

1388  -  1381

دكتر محمود کمره ای

1388   1395

دکتر ناصر سلطانی

1395 تاکنون  

  
دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
bottomPane