}
شنبه ، 31 فرورديـن ، 98
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

شوراي عالي

1.

مهندس محمدرضا انصاري

2.

مهندس حبيب اله بيطرف

3.

دکتر پرويز جبه دار مارالاني (رئيس )

4.

مهندس علي اصغر جلال زاده فرد

5.

مهندس محمد خيرخواه ثابت قدم

6.

دکتر مرتضي زاهدي (نايب رئيس دوم )

7.

مهندس غلامرضا زهري

8.

دکتر محمد شکرچي زاده 

9.

مهندس روزبه صالح آبادي (منشي )

10.

مهندس افسانه صدر

11.

مهندس طهماسب مظاهري

12.

مهندس محمد عطارديان (نايب رئيس اول )

13.

مهندس محمدحسين فتاپور

14.

دکتر رضا فرجي دانا

15.

دکتر اورنگ فرزانه

16.

مهندس مصطفي کتيرايي

17.

دکتر محمود کمره

18.

مهندس محمدرضا محمد آبادي کمره اي 

19.

مهندس اسماعيل مسگر پور طوسي

20.

مهندس علي اکبر معين فر

21.

مهندس عباس موسوي رهپيما

22.

مهندس ميرعليرضا مهنا

23.

مهندس کتايون ميرزايي

24.

مهندس عليرضا ناصر معدلي

25.

مهندس بيژن نامدار زنگنه

26.

مهندس عليرضا عالم زاده  ( علي البدل )

27.

مهندس آيدين ختلان  ( علي البدل  )

28.

مهندس عباس غفاري  (علي البدل )

29.

مهندس خورشيد سرحدي  (علي البدل )

30.

مهندس هرمز ناصر نيا (علي البدل )

 

هيات مديره

1.

مهندس محمد عطارديان (رئيس )

2.

مهندس محمدرضا محمد آبادي کمره اي (نايب رئيس )

3.

مهندس اسماعيل مسگر پور طوسي (دبير کانون )

4.

مهندس روزبه صالح آبادي (خزانه ار )

5.

مهندس کتايون ميرزايي ( منشي )

6.

مهندس آيدين ختلان

7.

مهندس منصور بديعي

8.

مهندس حسين حداد کلور (علي البدل )

9.

مهندس محمد جعفر سيد احمديان  (علي البدل )

10.

 مهندس رضا يوسفي (علي البدل )

11.

مهندس مير عليرضا مهنا

 

هيات بازرسان

1.

مهندس فرزان رفيعا 

2.

دکتر بهروز گتميري 

3.

مهندس سيد علي ميرپور

4.

مهندس محمد حسين ايرانمنش  (علي البدل )

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

bottomPane