}
شنبه ، 31 فرورديـن ، 98
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

شوراي عالي

1.

مهندس بیژن نامدارزنگنه

2.

مهندس محمد عطاردیان(نایب رییس دوم)

3.

دکتر اورنگ فرزانه

4.

دکتر عباس احمدآخوندی

5.

مهندس حبیب اله بیطرف(نایب رییس اول)

6.

مهندس محمدرضا انصاری

7.

مهندس روزبه صالح آبادی(منشی)

8.

مهندس محمدرضا محمدآبادی کمره ای

9.

مهندس علی اکبر معین فر

10.

مهندس میرعلیرضا مهنا

11.

مهندس عباس موسوی رهپیما

12.

دکتر محمود کمره ای

13.

مهندس مصطفی کتیرایی

14.

دکتر پرویز جبه دارمارالانی(رییس)

15.

دکتر محمد شکرچی زاده

16.

مهندس محمدحسین فتاپور

17.

مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی

18.

مهندس افسانه صدر

19.

دکتر بهروز گتمیری

20.

دکتر سعید سهراب پور

21.

مهندس آذر خورشیدی کاشانی

22.

مهندس هرمز ناصرنیا

23.

مهندس امیرحسین نیکخواه

24.

مهندس حسین شهابی شهمیری

25.

مهندس عباس غفاری

26.

مهندس حسین حدادکلور(علی البدل)

27.

مهندس علیرضا عالم زاده(علی البدل)

28.

مهندس علی امام(علی البدل)

29.

مهندس محمد خیرخواه ثابت قدم(علی البدل)

30.

مهندس مهدی یار هوبخت(علی البدل)

 

هيات مديره

1.

مهندس میرعلیرضا مهنا(دبیر)

2.

مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی(رییس هیات مدیره)

3.

مهندس علی امام(نایب رییس هیات مدیره)

4.

مهندس علیرضا عالم زاده(خزانه دار)

5.

مهندس محمدرضا محمدآبادی کمره ای

6.

مهندس حسین شهابی شهمیری (منشی)

7.

مهندس روزبه صالح آبادی

8.

مهندس هرمز ناصرنیا(علی البدل)

9.

مهندس امیرحسین نیکخواه(علی البدل)

 

هيات بازرسان

1.

مهندس فرزان رفیعا

2.

مهندس رضا یوسفی

3.

مهندس سیدعلی میرپور

4.

مهندس محمدرضا مجفی ساروکلائی (علی البدل)

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

bottomPane