}
پنج شنبه ، 2 اســفنـد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

کلاس‌های آشنایی با ردیف‌های موسیقی سنتی ایرانی، از تابستان ۱۳۹۰ در کانون برگزار می‌شود. مدرس این جلسات هفتگی، آقای مهندس فیروز سلیمی‌خلیق (از اعضای کانون) می‌باشند و یک نوازنده حرفه‌ای تار نیز به همنوایی با هنرجویان می‌پردازد. هر جلسه شامل مرور تمرین‌های جلسه قبل، آموزش گوشه‌ای جدید، و در نهایت تمرین دسته‌جمعی تصنیف است. پس از گذشت پنج سال از فعالیت کلاس‌ها (تا تابستان ۱۳۹۵) کلیه گوشه‌های مربوط به هر یک از دستگاه‌های زیر مورد بررسی و آموزش قرار گرفته‌اند:
بیات اصفهان
همایون
ماهور
افشاری
بیات ترک
دشتی و کُردبیات
ابوعطا
شور
در مراحل بعدی، دستگاه‌های سه‌گاه، چهارگاه، راست‌پنجگاه و نوا مورد کاوش قرار خواهند گرفت

bottomPane