0
منو دسترسی
ارکان کانون

برطبق آیین نامه های داخلی مصوب شورای عالی، جلسات منظم شورا هر ماه یكبار و جلسات منظم هیئت مدیره هر   هفته یكبار تشکیل می‌گردد. شورای عالی از میان اعضای خود رئیس،نایب‌رئیس اول، نایب رئیس دوم و منشی شورا را برای مدت دو سال بر می گزیند.کمیته های دائمی کانون که تا کنون فعالیت خود را شروع کرده اند، عبارتند از: کمیته انتشارات، کمیته های تخصصی(مهندسی مكانیك، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی معدن و مهندسی متالورژی) وکمیته بازدیدها،کمیته ورزش، کمیته تجلیل، کمیته اطلاع رسانی، کمیته انتخاب مهندسان برجسته.

اعضای هیئت رئیسه هر کدام ازکمیته های تخصصی و امور حرفه ای طی جلسه ای که بر اساس دعوت کتبی هیئت مدیره و با حضور اعضای اصلی فارغ التحصیل رشته‌ها و اعضای فعال در حرفه ها تشکیل می شود، بر اساس اخذ رأی کتبی برای مدت دو سال انتخاب می گردند. برنامه های مصوب این کمیته ها، پس از تأیید هیئت مدیره، توسط این هیئت به‌مورد اجرا گذاشته می شود.

 

ارکان و کمیته های کانون

ارکان کانون عبارتند از مجمع عمومی، شورای عالی، هیئت بازرسان و هیئت مدیره

مجمع عمومی کانون هر سال یک بار با حضور اعضای اصلی تشکیل می‌شود. شورای عالی کانون، مرکب ازبیست وپنج عضو، هر دو سال یکبار در جریان مجمع عمومی و بر اساس اخذ رای کتبی از بین اعضای اصلی داوطلب انتخاب می‌شوند. هیئت بازرسان، مرکب از سه عضو اصلى و یک عضو علی البدل، در مجمع عمومی سالانه ازمیان اعضای داوطلب برای مدت یک سال برگزیده می شوند.

شورای عالی ازبین اعضای داوطلب این شورا هیئت مدیره کانون را برای مدت دو سال انتخاب می کند. هیئت مدیره که مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است، مجری مصوبات شورای عالی می باشد. دبیر کانون، رئیس و نایب‌رئیس هیئت مدیره بوسیله این هیئت برای مدت دو سال انتخاب می شوند. مكاتبات رسمی کانون با امضای دبیر کانون و اسناد مالی با امضای دبیر و رئیس هیئت مدیره و یا دبیر و نایب‌رئیس هیئت مدیره تهیه می گردد.

 

اولین مجمع عمومی کانون

اولین مجمع عمومى کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران که با حضور بیش از هشتصد نفر در اول اسفندماه 1369 در آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه تهران تشکیل شد، اساسنامه شورای عالی کانون به تصویب رسید و از بین یک صد نفر کاندیدای عضویت در شورای عالی ، 25 نفر به عنوان اعضای نخستین دوره شورای عالی انتخاب گردیدند.

اعضای شورای عالی

 1. دکتر پرویز جبه دار مارالانی
 2. مهندس محمد عطاردیان
 3. دکتر محمود کمره ای
 4. مهندس فاطمه توانایی
 5. مهندس بیژن نامدار زنگنه
 6. دکتر عباس احمد آخوندی
 7. مهندس روزبه صالح آبادی
 8. مهندس محمد حسین طالب پور
 9. مهندس حبیب الله بیطرف
 10. مهندس حسین شهابی
 11. مهندس محمدرضا انصاری
 12. مهندس عباس موسوی رهپیما
 13. دکتر اورنگ فرزانه
 14. مهندس اسماعیل حسن پور
 15. مهندس میرعلیرضا مهنا
 16. مهندس محمدرضا محمدابادی کمره ای
 17. مهندس محمدرضا قزل عاشقی
 18. دکتر محمد شکرچی زاده
 19. مهندس علیقلی فرداد
 20. مهندس علیرضا عالم زاده
 21. مهندس اسمایل مسگرپور
 22. مهندس عباس غفاری
 23. مهندس نادر نادری
 24. دکتر بهروز گتمیری
 25. دکتر گلناز جوزانی کهن

      

اعضای علی البدل

 1. مهندس محمدحسین فتاپور
 2. مهندس سیدرضا رفیعی طباطبایی
 3. مهندس شهزاد علیزاده
 4. مهندس هرمز ناصرنیا
 5. مهندس حمید مسگرپور طوسی

اعضای شورای عالی

 1. دکتر پرویز جبه دار مارالانی
 2. مهندس محمد عطاردیان
 3. دکتر محمود کمره ای
 4. مهندس فاطمه توانایی
 5. مهندس بیژن نامدار زنگنه
 6. دکتر عباس احمد آخوندی
 7. مهندس روزبه صالح آبادی
 8. مهندس محمد حسین طالب پور
 9. مهندس حبیب الله بیطرف
 10. مهندس حسین شهابی
 11. مهندس محمدرضا انصاری
 12. مهندس عباس موسوی رهپیما
 13. دکتر اورنگ فرزانه
 14. مهندس اسماعیل حسن پور
 15. مهندس میرعلیرضا مهنا
 16. مهندس محمدرضا محمدابادی کمره ای
 17. مهندس محمدرضا قزل عاشقی
 18. دکتر محمد شکرچی زاده
 19. مهندس علیقلی فرداد
 20. مهندس علیرضا عالم زاده
 21. مهندس اسمایل مسگرپور
 22. مهندس عباس غفاری
 23. مهندس نادر نادری
 24. دکتر بهروز گتمیری
 25. دکتر گلناز جوزانی کهن

      

اعضای علی البدل

 1. مهندس محمدحسین فتاپور
 2. مهندس سیدرضا رفیعی طباطبایی
 3. مهندس شهزاد علیزاده
 4. مهندس هرمز ناصرنیا
 5. مهندس حمید مسگرپور طوسی

اعضای شورای عالی

 1. مهندس بیژن نامدارزنگنه
 2. مهندس محمد عطاردیان(نایب رییس دوم)
 3. دکتر اورنگ فرزانه
 4. دکتر عباس احمدآخوندی
 5. مهندس حبیب اله بیطرف(نایب رییس اول)
 6. مهندس محمدرضا انصاری
 7. مهندس روزبه صالح آبادی(منشی)
 8. مهندس محمدرضا محمدآبادی کمره ای
 9. مهندس علی اکبر معین فر
 10. مهندس میرعلیرضا مهنا
 11. مهندس عباس موسوی رهپیما
 12. دکتر محمود کمره ای
 13. مهندس مصطفی کتیرایی
 14. دکتر پرویز جبه دارمارالانی(رییس)
 15. دکتر محمد شکرچی زاده
 16. مهندس محمدحسین فتاپور
 17. مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی
 18. مهندس افسانه صدر
 19. دکتر بهروز گتمیری
 20. دکتر سعید سهراب پور
 21. مهندس آذر خورشیدی کاشانی
 22. مهندس هرمز ناصرنیا
 23. مهندس امیرحسین نیکخواه
 24. مهندس حسین شهابی شهمیری
 25. مهندس عباس غفاری

 

اعضای علی البدل

 1. مهندس حسین حدادکلور
 2. مهندس علیرضا عالم زاده
 3. مهندس علی امام
 4. مهندس محمد خیرخواه ثابت قدم
 5. مهندس مهدی یار هوبخت

اعضای شورای عالی

 1. مهندس بيژن نامدار زنگنه
 2. مهندس محمد عطارديان(رييس شوراي عالي)
 3. مهندس ميرعليرضا مهنا
 4. دکتر رضا فرجي دانا
 5. مهندس عباس موسوي رهيما
 6. مهندس اسماعيل مسگرپور طوسي
 7. دکتر اورنگ فرزانه
 8. مهندس محمدرضا انصاري
 9. مهندس علي اکبر معين فر
 10. دکتر مرتضي زاهدي(نايب رئيس اول)
 11. مهندس محمدرضا محمدآبادي کمره اي
 12. دکتر محمدهادي نژاد حسينيان(نايب رئيس دوم)
 13. مهندس حبيب اله بيطرف
 14. دکتر محمود کمره اي
 15. مهندس روزبه صالح آبادي(منشي)
 16. مهندس آزاده محمدزاده روحاني
 17. مهندس افسانه صدر
 18. مهندس مصطفي کتيرائي
 19. دکتر سعيد سهراب پور
 20. مهندس علي اصغر جلال زاده فرد
 21. مهندس عباس غفاري
 22. دکتر بهروز گتميري
 23. دکتر محمد شکرچي زاده(دبير کانون)
 24. مهندس محمدحسين فتاپور
 25. مهندس محمد خيرخواه ثابت قدم

 

اعضای علی البدل

 1. مهندس هرمز ناصرنيا(جايگزين مهندس آزاده محمدزاده روحاني)     
 2. مهندس آيدين ختلان(جايگزين دکتر رضا فرجي دانا)
 3. مهندس خورشيد سرحدي
 4. مهندس محمدحسين ايرانمنش
 5. مهندس حسين حدادکلور

اعضای شورای عالی

 1. 1.

  مهندس محمدرضا انصاري

  2.

  مهندس حبيب اله بيطرف

  3.

  دکتر پرويز جبه دار مارالاني (رئيس )

  4.

  مهندس علي اصغر جلال زاده فرد

  5.

  مهندس محمد خيرخواه ثابت قدم

  6.

  دکتر مرتضي زاهدي (نايب رئيس دوم )

  7.

  مهندس غلامرضا زهري

  8.

  دکتر محمد شکرچي زاده 

  9.

  مهندس روزبه صالح آبادي (منشي )

  10.

  مهندس افسانه صدر

  11.

  مهندس طهماسب مظاهري

  12.

  مهندس محمد عطارديان (نايب رئيس اول )

  13.

  مهندس محمدحسين فتاپور

  14.

  دکتر رضا فرجي دانا

  15.

  دکتر اورنگ فرزانه

  16.

  مهندس مصطفي کتيرايي

  17.

  دکتر محمود کمره

  18.

  مهندس محمدرضا محمد آبادي کمره اي 

  19.

  مهندس اسماعيل مسگر پور طوسي

  20.

  مهندس علي اکبر معين فر

  21.

  مهندس عباس موسوي رهپيما

  22.

  مهندس ميرعليرضا مهنا

  23.

  مهندس کتايون ميرزايي

  24.

  مهندس عليرضا ناصر معدلي

  25.

  مهندس بيژن نامدار زنگنه

      

اعضای علی البدل

 1. مهندس عليرضا عالم زاده
 2. مهندس آيدين ختلان
 3. مهندس عباس غفاري
 4. مهندس خورشيد سرحدي
 5. مهندس هرمز ناصر نيا

هیات مدیره

 1. دکتر اورنگ فرزانه
 2. مهندس روزبه صالح آبادی
 3. مهندس علیرضا عالم زاده
 4. مهندس اسماعیل مسگرپور
 5. مهندس امیراسماعیل حسن پور
 6. مهندس میرعلیرضا مهنا
 7. مهندس محمدرضا کمره ای
 8. مهندس هرمز ناصرنیا

 

هیات بازرسان

 1. مهندس امین سلمان زاده
 2. مهندس علی میرپور
 3. مهندس امیرحسین نیکخواه
 4. مهندس امیر قناعی

هیات مدیره

 1. دکتر اورنگ فرزانه
 2. مهندس روزبه صالح آبادی
 3. مهندس علیرضا عالم زاده
 4. مهندس اسماعیل مسگرپور
 5. مهندس امیراسماعیل حسن پور
 6. مهندس میرعلیرضا مهنا
 7. مهندس محمدرضا کمره ای
 8. مهندس هرمز ناصرنیا
 9. دکتر بهروز گتمیری

 

هیات بازرسان

 

 1. مهندس امین سلمان زاده
 2. مهندس علی میرپور
 3. مهندس امیرحسین نیکخواه
 4. مهندس امیر قناعی

هيات مديره

 1. مهندس میرعلیرضا مهنا(دبیر)
 2. مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی(رییس هیات مدیره)
 3. مهندس علی امام(نایب رییس هیات مدیره)
 4. مهندس علیرضا عالم زاده(خزانه دار)
 5. مهندس محمدرضا محمدآبادی کمره ای
 6. مهندس حسین شهابی شهمیری (منشی)
 7. مهندس روزبه صالح آبادی
 8. مهندس هرمز ناصرنیا(علی البدل)
 9. مهندس امیرحسین نیکخواه(علی البدل)

 

هيات بازرسان

 1. مهندس فرزان رفیعا
 2. مهندس رضا یوسفی
 3. مهندس سیدعلی میرپور
 4. مهندس محمدرضا مجفی ساروکلائی (علی البدل)

 

هيات مديره

 1. دکتر محمدشکرچي زاده(دبير کانون)
 2. مهندس اسماعيل مسگرپور طوسي(رئيس هيات مديره)
 3. مهندس ميرعليرضا مهنا(نايب رئيس هيات مديره)
 4. مهندس روزبه صالح آبادي(خرانه دار)
 5. مهندس فرهاد ترکمان بوترابي
 6. مهندس حسين شهابي شهميري(منشي)
 7. مهندس محمدرضا محمدآبادي کمره اي
 8. مهندس آيدين ختلان(عضو علي البدل)
 9. مهندس حسين حدادکلور(عضو علي البدل)

 

هيات بازرسان

 1. مهندس فرزان رفيعا
 2. مهندس رضا يوسفي
 3. مهندس سيدعلي ميرپور
 4. مهندس عليرضا عالم زاده(جايگزين مهندس رضا يوسفي)

هيات مديره

 1. مهندس محمد عطارديان (رئيس )
 2. مهندس محمدرضا محمد آبادي کمره اي (نايب رئيس )
 3. مهندس اسماعيل مسگر پور طوسي (دبير کانون )
 4. مهندس روزبه صالح آبادي (خزانه ار )
 5. مهندس کتايون ميرزايي ( منشي )
 6. مهندس آيدين ختلان
 7. مهندس منصور بديعي
 8. مهندس حسين حداد کلور (علي البدل )
 9. مهندس محمد جعفر سيد احمديان  (علي البدل )
 10.  مهندس رضا يوسفي (علي البدل )
 11. مهندس مير عليرضا مهنا

 

هيات بازرسان

 1. مهندس فرزان رفيعا 
 2. دکتر بهروز گتميري 
 3. مهندس سيد علي ميرپور
 4. مهندس محمد حسين ايرانمنش  (علي البدل )

هيات مديره

 1. مهندس محمد عطارديان (رئيس )
 2. مهندس روزبه صالح آبادي (خزانه دار )
 3. مهندس محمدجعفر سيد احمديان ( نايب رئيس )
 4. مهندس اسماعيل مسگر پور طوسي ( دبير کانون )
 5. مهندس محمدرضا محمد آبادي کمره اي
 6. مهندس ساناز مهديزاده امير اسکي ( منشي )
 7. مهندس مير عليرضا مهنا
 8. دکتر محمود کمره (علي البدل )
 9. مهندس محمد خيرخواه ثابت قدم ( علي البدل )

 

هيات بازرسان

 1. مهندس فرزان رفيعا 
 2. مهندس سيد علي ميرپور
 3. مهندس منصور بديعي
 4. مهندس سيروس حيدري  (علي البدل )

هيات مديره

 1. دکتر محمود کمره ( خزان دار )
 2. مهندس ميرعليرضا مهنا ( نايب رئيس )
 3. مهندس اسماعيل مسگرپور طوسي (دبير )
 4. مهندس محمد عطارديان ( رئيس )
 5. مهندس روزبه صالح آبادي (منشي )
 6. مهندس محمدرضا محمد آبادي کمره اي
 7. مهندس محمد مهريار
 8. مهندس محمد خيرخواه ثابت قدم  (علي البدل )
 9. مهندس سهيل صيقلي ( علي البدل )

 

هيات بازرسان

 1. دکتر بهروز گتميري
 2. مهندس فرزان رفيعا
 3. مهندس منصور بديعي 
 4. مهندس سيد علي ميرپور  (علي البدل )

هيات مديره

 1. مهندس محمد عطارديان ( رئيس )
 2. مهندس مير عليرضا مهنا ( دبير کانون )
 3. مهندس اسماعيل مسگر پور طوسي ( خزانه دار )
 4. مهندس محمد جعفري (منشي )
 5. مهندس روزبه صالح آبادي
 6. مهندس محمدرضا محمد آبادي کمره اي ( نايب رئيس )
 7. مهندس علي يزداني
 8. مهندس سيروس پشوتن  (علي البدل )
 9. مهندس محمد خيرخواه ثابت قدم ( علي البدل )

 

هيات بازرسان

 1. مهندس فرزان رفيعا 
 2. مهندس سيد علي ميرپور
 3. مهندس علي اکبر سرمد
 4. هوشنگ فرشيد  (علي البدل )

هيات مديره

 1. مهندس مير عليرضا مهنا  (دبير کانون )
 2. مهندس محمد جعفري (منشي )
 3. مهندس سيروس ابن رسول صنعتي
 4. مهندس کورش کوهي عنبران
 5. مهندس محمد عطارديان (رئيس )
 6. مهندس محمدرضا محمد آبادي کمره اي  ( نايب رئيس  )
 7. مهندس اسماعيل مسگر پور طوسي ( خزانه دار )
 8. مهندس آذر خورشيدي کاشاني (علي البدل )
 9. مهندس هرمز ناصرنيا (علي البدل )

 

هيات بازرسان

 1. مهندس فرزان رفيعا
 2. مهندس حميد مسگر پور طوسي
 3. مهندس سيد علي ميرپور
 4. مهندس علي اکبر سرمد  (علي البدل )

هيات مديره

 1. مهندس هرمز ناصر نيا ( دبير کانون )
 2. مهندس محمد عطارديان ( رئيس )
 3. دکتر اورنگ فرزانه ( نايب رئيس )
 4. مهندس محمد جعفري (منشي )
 5. مهندس اسماعيل مسگر پور طوسي (خزانه دار )
 6. مهندس محمدرضا حبيب زاده
 7. مهندس مير عليرضا مهنا
 8. مهندس محمد حامد امام جمعه زاده ( علي البدل )
 9. مهندس شيرين ساعدي عراقي ( علي البدل )

 

هيات بازرسان

 1. مهندس فرزان رفيعا
 2. مهندس ناصر يزداني
 3. مهندس سيد علي ميرپور
 4. مهندس محمد حسين هوشدار تهراني  (علي البدل )

هيات مديره

 1. دکتر مرتضي زاهدي (دبير کانون )
 2. مهندس رضا کيانزاد (رئيس )
 3. مهندس محمد عطارديان (نايب رئيس )
 4. مهندس محمد جعفري (منشي )
 5. مهندس محمد حامد امام جمعه زاده
 6. مهندس اسماعيل مسگرپور طوسي ( خزانه دار )
 7. مهندس هرمز ناصر نيا
 8. مهندس باقر ابطحي (علي البدل )

 

هيات بازرسان

 1. دکتر اورنگ فرزانه
 2. مهندس فرزان رفيعا
 3. مهندس ناصر يزداني 
 4. مهندس عليرضا عالم زاده (علي البدل )

 

هيات مديره

 1. دکتر مرتضي زاهدي (دبير کانون )
 2. مهندس حسن مولوي تبريزي (رئيس )
 3. مهندس ميرعليرضا مهنا
 4. مهندس رضا کيانزاد (نايب رئيس)
 5. مهندس محمدحسين فتاپور
 6. مهندس محمد جعفري (خزانه دار )
 7. مهندس محمدرضا حبيب زاده
 8. دکتر قهرمان شمس (علي البدل )
 9. مهندس حيدر قرنجيک (علي البدل )

 

هيات بازرسان

 1. دکتر اورنگ فرزانه
 2. مهندس فرزان رفيعا
 3. مهندس ناصر يزداني  (علي البدل  )
 4. دکتر حسين نعمت الهي (علي البدل)
 5. مهندس محمد عطارديان

هيات مديره

 1. دکتر مرتضي زاهدي ( رئيس )
 2. دکتر اورنگ فرزانه (دبير کانون )
 3. مهندس محمد جعفري (منشي )
 4. مهندس مير عليرضا مهنا
 5. مهندس عليرضا امين وزيري
 6. مهندس فرزان رفيعا (نايب رئيس )
 7. مهندس محمد حسين فتاپور
 8. مهندس جعفر مالکي
 9. مهندس حسن مولوي تبريزي 

 

هيات بازرسان

 1. دکتر شهرام وهداني
 2. دکتر رضا عطار نژاد
 3. مهندس ناصر يزداني
 4. مهندس سيد علي ميرپور (علي البدل )

هيات مديره

 1. مهندس هاشم هورفر
 2. دکتر مرتضي زاهدي (نايب رئيس )
 3. مهندس سيد محسن مقدس زاده (رئيس  )
 4. دکتر هوشمند عبد شريف آبادي
 5. دکتر اورنگ فرزانه (دبير کانون)
 6. مهندس جعفر مالکي
 7. مهندس محمد جعفري
 8. مهندس محمدحسين هوشدار تهراني (علي البدل )
 9. مهندس حسن مولوي تبريزي (علي البدل )

 

هيات بازرسان

 1. مهندس حبيب الله ظهوري 
 2. مهندس علي اکبر معين فر
 3. مهندس عليرضا امين وزيري
 4. مهندس حميد ميرفندرسک (علي البدل )  
0%