0
منو دسترسی
مهندسان برجسته

مهندسان برجسته سال 1376

 

مهندس حسن مولوی تبریزی

فوق لیسانس مهندسی راه وساختمان

فارغ التحصیل سال 1319

 

 

مهندس حسن نیامیر

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل سال 1319

 

 

 

مهندسان برجسته سال 1377

 

مهندس محمدحسن نبوی

فوق لیسانس مهندسی معدن

فارغ التحصیل سال 1340

 

 

مهندس آلدیک موسیسیان

فوق لیسانس مهندسی برق

فارغ التحصیل سال 1335

 

 

 

مهندسان برجسته سال 1378

 

مهندس غلامرضا شیخ الدین

فوق لیسانس مهندسی الکترومکانیک

فارغ التحصیل سال 1338

 

 

مهندس عباس موسوی رهپیما

فوق لیسانس مهندسی شیمی

فارغ التحصیل سال 1341

 

 

 

مهندسان برجسته سال 1379

 

مهندس محمدمهدی کمالی

فوق لیسانس مهندسی راه وساختمان

سال فارغ التحصیلی 1322

 

 

مهندس محسن خلیلی عراقی

فوق لیسانس رشته الکترومکانیک

فارغ التحصیل سال 1332

 

 

 

مهندسان برجسته سال 1380

 

مهندس کرامت الله علیپور

فوق لیسانس مهندسی معدن

فارغ التحصیل سال 1325

 

 

مهندس غلامرضا زهری

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل سال 1338

 

 

 

مهندسان برجسته سال 1381

 

مهندس علی اکبر معین فر

فوق لیسانس مهندسی راه وساختمان

فارغ التحصیل سال 1330

 

 

 

مهندسان برجسته سال 1382

 

دکتر خسرو پاکدامن همدانی

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل سال 1330

 

 

مهندس سیدجواد شهرستانی

فوق لیسانس مهندسی الکترومکانیک

فارغ التحصیل سال 1328

 

 

 

مهندسان برجسته سال 1384

 

دکتر مهدی قالیبافیان

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل سال 1338

 

 

مهندس آرک مگردچیان

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل سال 1330

 

 

 

مهندسان برجسته سال 1385

 

دکتر رامز وقار

فوق لیسانس شیمی

فارغ التحصیل سال 1332

 

 

دکتر رضا صفوی نائینی

فوق لیسانس مهندسی برق

فارغ التحصیل سال 1349

 

 

 

مهندسان برجسته سال 1386

 

مهندس علیقلی فرداد

فوق لیسانس مهندسی برق

فارغ التحصیل سال 1346

 

 

مهندس تیمور لکستانی

فوق لیسانس مهندسی برق

فارغ التحصیل سال 1317

 

 

 

مهندسان برجسته سال 1387

 

مهندس علیرضا ناصر معدلی

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل سال 1346

 

 

مهندس رضا آصفی

فوق لیسانس مهندسی معدن

فارغ التحصیل سال 1334

 

 

 

مهندسان برجسته سال 1388

 

مهندس سیدرضا رفیعی طباطبایی

فوق لیسانس مهندسی برق

فارغ التحصیل سال 1349

 

 

مهندس منوچهر نوروزی

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل سال 1344

 

 

 

مهندسان برجسته سال 1390

 

دکتر جعفر کیمیا قلم

فوق لیسانس مهندسی معدن

فارغ التحصیل سال 1341

 

 

مهندس عزت اله سحابی

فوق لیسانس مهندسی الکترومکانیک

فارغ التحصیل سال 1331

 

 

 

مهندسان برجسته سال 1391

 

مهندس پرویز ونداد

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

سال فارغ التحصیلی 1354

 

 

 

مهندسان برجسته سال 1392

 

مهندس همزاسم منصوریان

دکترای مهندسی شیمی

سال فارغ التحصیلی از دانشکده فنی 1345 

 

مهندس احمد آل یاسین

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل سال 1339

 مهندسان برجسته سال 1394
   دکتر مرتضی زاهدی
فوق لیسانس راه  وساختمان
فارغ التحصیل سال 1344
 

مهندسان برجسته سال 1396
   مهندس محمد عطاردیان
فوق لیسانس راه و ساختمان
فارغ التحصیل سال 1338
   مهندس غلامرضا علیمردانی
لیسانس الکترومکانیک
فارغ التحصیل سال 1342
0%