0
منو دسترسی
کمیته انتشارات

صفحه کمیته انتشارات

 

وظیفه اصلی این کمیته، انتشار خبرنامه فصلی کانون است.

 

مدیر مسئول:  محمدهادی نژادحسینیان


سرپرست کمیته انتشارات: هرمز ناصرنیا


اعضای کمیته انتشارات: هرمز ناصرنیا ،سهیلا بیگلرخانی، فرهاد ترکمان بوترابی،پرویز ونداد، مرتضی امینی ، بهمن حشمتی

 

 

 

 

 

 

آرشیو خبرنامه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

0%