0
منو دسترسی
رزومه نامزدهای انتخابات کانون

اسامی نامزدهای شورای عالی کانون

عباس  احمد آخوندی

مهندسی راه وساختمان

فارغ التحصیلی 1370

مشاهده رزومه

حسین احمدی

مهندسی راه وساختمان

فارغ التحصیلی 1378

مشاهده  رزومه - صفحه اول

مشاهده  رزومه - صفحه دوم

مشاهده  رزومه - صفحه سوم

کیانوش اکبری پور

مهندسی متالورژی

فارغ التحصیلی 1364

مشاهده رزومه

محمدحامد امام جمعه زاده

مهندسی مکانیک

فارغ التحصیلی 1355

مشاهده رزومه

محمدرضا انصاری

مهندسی راه وساختمان

فارغ التحصیلی 1347

مشاهده رزومه

حبیب الله بیطرف

مهندسی راه وساختمان

فارغ التحصیلی 1365

مشاهده رزومه - صفحه اول

مشاهده رزومه - صفحه دوم

سپهر پارسا

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1394

 

مشاهده رزومه

امیر حسین پاک سرشت

مهندسی متالورژی

فارغ التحصیلی 1382

مشاهده رزومه

پرویز جبه دار مارالانی

مهندسی برق

فارغ التحصیلی 1342

مشاهده رزومه - صفحه اول

مشاهده رزومه - صفحه دوم

علی اصغر جلال زاده فرد

مهندسی راه وساختمان

فارغ التحصیلی 1342

مشاهده رزومه

گلناز جوزانی کهن

مهندسی معدن

فارغ التحصیلی 1382

مشاهده رزومه

پیمان جهان

مهندسی مکانیک

فارغ التحصیلی 1379

مشاهده رزومه

سید سعید جهانمراد نوری

مهندسی صنایع

فارغ التحصیلی 1392

مشاهده رزومه

حسین حاجی بهرامی

مهندسی متالورژی

فارغ التحصیلی 1376

مشاهده رزومه

زینب حاجی حسینی

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1386

مشاهده رزومه

امیر اسماعیل حسن پور اصطهباناتی

مهندسی مکانیک

فارغ التحصیلی 1390

مشاهده رزومه

احسان خامس پناه

مهندسی برق

فارغ التحصیلی 1386

مشاهده رزومه

آذر خورشیدی

مهندسی شیمی

فارغ التحصیلی 1372

مشاهده رزومه - صفحه اول

مشاهده رزومه - صفحه دوم

مشاهده رزومه - صفحه سوم

 

محمد خیرخواه ثابت قدم

مهندسی متالورژی

فارغ التحصیلی 1368

مشاهده رزومه - صفحه اول

مشاهده رزومه - صفحه دوم

سید رضا رفیعی طباطبائی

مهندسی برق

فارغ التحصیلی 1349

مشاهده رزومه

امین سلمان زاده زنوز

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1387

مشاهده رزومه

سعید سهراب پور

مهندسی مکانیک

فارغ التحصیلی 1344

مشاهده رزومه

محمد شریف زاده بوشهری

مهندسی معدن

فارغ التحصیلی 1338

مشاهده رزومه - صفحه اول

مشاهده رزومه - صفحه دوم

محمد صادق شفیعی

مهندسی برق

فارغ التحصیلی 1393

مشاهده رزومه

محمد شکرچی زاده

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1365

مشاهده رزومه

حسین شهابی شهمیری

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1385

مشاهده رزومه

روزبه صالح آبادی

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1380

مشاهده رزومه

علیرضا عالم زاده

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1368

مشاهده رزومه

محمد عطاردیان

مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیلی 1338

 

مشاهده رزومه

امیرمحمد علی آبادی زاده

مهندسی معدن

فارغ التحصیلی 1389

مشاهده رزومه - صفحه اول

مشاهده رزومه - صفحه دوم

مشاهده رزومه - صفحه سوم

شهزاد علیزاده

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1372

مشاهده رزومه

عباس غفاری

مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیلی 1351

مشاهده رزومه

محمدحسین فتاپور

مهندسی مکانیک

فارغ التحصیلی 1359

مشاهده رزومه

احمد فتحعلیان

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1378

مشاهده رزومه - صفحه اول

مشاهده رزومه - صفحه دوم

محمدرضا فراش باشی

مهندسی معدن

فارغ التحصیلی 1351

مشاهده رزومه - صفحه اول

مشاهده رزومه - صفحه دوم

اورنگ فرزانه

مهندسی راه وساختمان

فارغ التحصیلی 1355

مشاهده رزومه

محمد رضا قزل عاشقی

مهندسی مکانیک

فارغ التحصیلی 1390

مشاهده رزومه

محمود کمره ای

مهندسی برق

فارغ التحصیلی 1358

مشاهده رزومه - صفحه اول

مشاهده رزومه - صفحه دوم

شهریار کوزه کنانی

مهندسی برق

فارغ التحصیلی 1354

مشاهده رزومه

محمدرضا محمدآبادی کمره ای

مهندسی مکانیک

فارغ التحصیلی 1351

مشاهده رزومه

حمید مسگرپور طوس

مهندسی شیمی

فارغ التحصیلی 1359

مشاهده رزومه

اسماعیل مسگر پور طوسی

مهندسی مکانیک

فارغ التحصیلی 1359

مشاهده رزومه

علی اکبر مقیمی آذری

مهندسی راه وساختمان

فارغ التحصیلی 1337

مشاهده رزومه

محمد حسین ملکی

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1370

مشاهده رزومه

عباس موسوی رهپیما

مهندسی شیمی

فارغ التحصیلی 1341

مشاهده رزومه

نادر نادری

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1369

مشاهده رزومه

هرمز ناصرنیا

مهندسی معدن

فارغ التحصیلی 1347

مشاهده رزومه

محمود نوریان

مهندسی معدن

فارغ التحصیلی 1357

مشاهده رزومه

اسامی نامزدهای بازرسی کانون

محمدجعفر صادقی پناه

مهندسی معدن

فارغ التحصیلی 1356

http://fanni.info/Content/images/1019/formDynamicOption/crop/8cb61575-f497-4c50-8d67-433b7e5158e1.jpg

مشاهده رزومه

حسین عباسی

مهندسی متالورژی

فارغ التحصیلی 1354

http://fanni.info/Content/images/1019/formDynamicOption/crop/b6abc15b-ae35-4d68-8aa5-f6333223ad4c.jpg

مشاهده رزومه

امیر قناعی میاندوآب

مهندسی عمران

فارغ التحصیلی 1371

http://fanni.info/Content/images/1019/formDynamicOption/crop/ebe0e742-2046-4725-b7db-599169c009fb.jpg

مشاهده رزومه

سید علی میرپور

مهندسی برق

فارغ التحصیلی 1369

http://fanni.info/Content/images/1019/formDynamicOption/crop/8e3bafed-4b0a-44d4-be8d-22623295907f.jpg

مشاهده رزومه

امیر حسین نیکخواه

مهندسی برق

فارغ التحصیلی 1382

http://fanni.info/Content/images/1019/formDynamicOption/crop/6abd700b-8cde-47c8-b992-e80bf382e784.jpg

مشاهده رزومه

0%